Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Co to jest operat przeciwpożarowy?

Zdjęcie aktualności Co to jest operat przeciwpożarowy? fot. materiały prasowe

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem wymaganym przez służby publiczne odpowiedzialne za przestrzeganie zasad przeciwpożarowych na terenie danej jednostki administracyjnej. Dokument ten jest wymagany w każdej sytuacji, kiedy firma prowadzi działalność gospodarczą związaną z przechowywaniem i utylizacją odpadów.

Co to jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem wymaganym przez służby publiczne odpowiedzialne za przestrzeganie zasad przeciwpożarowych na terenie danej jednostki administracyjnej. Dokument ten jest wymagany w każdej sytuacji, kiedy firma prowadzi działalność gospodarczą związaną z przechowywaniem i utylizacją odpadów. Oznacza to, że każda firma, która w swojej działalności produkuje odpady jest zobowiązana do stworzenia takiego dokumentu, który musi zostać zaakceptowany przez właściwe dla tych działań służby. Zazwyczaj dokument ten przedkładany jest Komendantowi Powiatowemu / Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Dokument taki zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) należy dołączyć do formularza wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do formularza wniosku o zezwolenie na przetwarzanie takich odpadów.

Obowiązek sporządzania operatów przeciwpożarowych chociaż jest koniecznym dokumentem w celu realizacji zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w firmie, nastręcza wiele problemów przedsiębiorcom, autorom takich operatorów oraz funkcjonariuszom PSP odpowiedzialnym za opiniowanie tych dokumentów oraz prowadzenie kontroli i czynności rozpoznawczych. Dlatego też ważne jest dokładne poznanie procedur tworzenia tego rodzaju dokumentów.

Co powinien zawierać operat ppoż?

Dokument operatu przeciwpożarowego powinien zawierać trzy rodzaje informacji:

  1. Informacje prawne oraz formalne. W tej części dokumentu zawarte są dane dotyczące przedmiotu i celu stworzenia operatu ppoż dla danej firmy, dane osobowe osoby redagującej taki dokument, adres firmy, dla której tworzony jest operat ppoż i podstawowy zakres jej działalności, rodzaj i jakość odpadów, i miejsce ich przetwarzania i przechowywania.
  2. Informacje na temat zasad ochrony przeciwpożarowej. W tej części powinny znaleźć się takie informacje jak: warunki ochrony ppoż w firmie, krótka charakterystyka procesu technologicznego realizowanego na terenie firmy, warunki techniczne i plan uzbrojenia terenu firmy – graficzny układ zaworów dopływu wody, gazu, stacje transformatorowe oraz rozmieszczenie urządzeń gaśniczych, procedury i sposoby postępowania na wypadek pożaru wypracowane w firmie.
  3. Informacje na temat ostatnich przeglądów urządzeń na terenie firmy, instalacji elektrycznych i obiektów budowlanych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W dokumencie operatu przeciwpożarowego powinno wyraźnie zostać wskazane miejsce składowania odpadów, np. w której hali magazynowej i w której części zakładu produkcyjnego. Najlepiej jeżeli takie informacje zostaną naniesione na czytelną mapę zakładu. W procesie tworzenia dokumentu operatu przeciwpożarowego konieczne jest skupienie się właśnie na tym aspekcie działania firmy. Takie informacje jak liczba pracowników, natężenie ruchu samochodowego na terenie firmy czy szczegółowy opis procesu technologicznego nie są w nim, aż tak istotne. Osoba sporządzająca dokument operatu ppoż powinna skupić się na zwięzłym wskazaniu organom bezpieczeństwa ppoż miejsca magazynowania odpadów łatwopalnych na terenie zakładu produkcyjnego.

W realizacji dokumentu operatu ppoż rekomenduje się dokładne wskazanie miejsca składowania odpadów łatwopalnych, zarówno w części graficznej w formie mapy, jak i opisowej dokumentu. Warto jest zarówno w części graficznej jak i opisowej operatu ppoż wskazać kody odpadów składowanych w miejscu do tego przeznaczonym oraz ich nazwy.

Co najważniejsze, operat ppoż to nie instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla personelu zakładu produkcyjnego. Operat ppoż to instrukcja dla odpowiednich służb bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dlatego w operacie nie zaleca się umieszczać instrukcji bezpieczeństwa ppoż w celu nadania większej przejrzystości dokumentowi operatu.

Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

Lista osób upoważnionych do sporządzania operatów ppoż jest dokładnie określona przez ustawodawcę. Są to w pierwszej kolejności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, następnie inżynierowie pożarnictwa i inżynierowie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Ci ostatni tylko wtedy, gdy organem wydający zezwolenie na składowanie odpadów na terenie firmy jest starosta powiatowy.

W operacie ppoż konieczne jest wskazanie organu, do którego zostanie skierowany wniosek o składowanie i przetwarzanie odpadów łatwopalnych na terenie firmy. Dodatkowo, jeżeli autorem operatu ppoż jest inżynier pożarnictwa ważne jest wskazanie podstawy jego kwalifikacji. Zazwyczaj konieczne jest dołączenie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Uwagi końcowe

Każdy przedsiębiorca musi dbać o to, aby niwelować wszelkie rozbieżności w operacie ppoż i wnioskach składanych do właściwych organów władzy publicznej. Z uzyskaniem zgody na składowanie i przetwarzanie odpadów łatwopalnych na terenie zakładu produkcyjnego nie należy też czekać na ostatnią chwilę. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie warto najpierw uzyskać odpowiednie zgody i poprawnie wykonać operat przeciwpożarowy przy pomocy wykwalifikowanych rzeczoznawców.

(materiał prasowy)